iStock-gory

Reisvoorwaarden

SGR

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Vanaf februari 2020 betaalt iedere reiziger het verplichte bijdrage van € 5,- p.p., welke wij aan het SGR afdragen. Bij een eventuele annulering van de reis worden deze kosten niet gerestituteerd.

Reserveringskosten 
Voor alle reizen brengen wij reserveringskosten van € 20,- per geboekte party in rekening. 

Betaling
Na ontvangst van de bevestiging dient de opdrachtgever aan het volgende te voldoen:

 • Binnen 10 dagen de aanbetaling van 20% van het totaal verschuldigde bedrag, bij vakantiewoningen 30%, bij vliegreizen 100% van de vluchtprijs plus 20% van de overige geboekte diensten, bij de reizen inclusief de overtochten 100% van de prijs van de overtocht plus 20% van de overige geboekte diensten evenals de kosten van reis- en annuleringsverzekering. Entreetickets voor het Auschwitz Museum dienen 100% aanbetaald te worden en zijn niet restituteerbaar.
 • Uiterlijk 4 weken voor vertrek of aanvang van de reis het restant bedrag. Bij aanmelding binnen 6 weken voor de aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Reissom
De vermelde reissom is gebaseerd op de prijzen en geld koersen, zoals deze bij de reisorganisator bekend waren op de dag van het samenstellen van het reisprogramma. In geval van wijziging van prijzen of geldkoersen, behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen voor vertrek mededeling wordt gedaan aan de opdrachtgever. Houdt de wijziging een verhoging in van 10% van de reissom en tevens meer dan € 45,- p.p., dan heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden.

Bij de autoreizen zijn de eventuele parkeergelden niet in de reissom inbegrepen en dienen ter plekke te worden voldaan.

In sommige steden is toeristenbelasting ingevoerd. Deze is niet bij de prijs inbegrepen en dient ter plekke te worden voldaan. Het gaat meestal om kleine bedragen.

Wijzigingen door opdrachtgever
Tot 6 weken voor aanvang van de reis kan de opdrachtgever wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de gevraag de wijziging nog kan worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever de nieuwe reissom te voldoen (minus het reeds betaalde voorschot) en bovendien € 35,- euro te vergoeden als administratie kosten.

Annulering door de reiziger:
Indien een Reisovereenkomst wordt geannuleerd is de opdrachtgever naast de verschuldigde reserveringskosten ook de annuleringskosten verschuldigd. Voor annulering van overeenkomst met betrekking tot eigen-vervoerreizen gelden de bepalingen van sectie B. Voor annulering van alle andere overeenkomsten gelden de algemene bepalingen van sectie A. De vluchtprijs wordt niet gerestitueerd. De entreetickets voor musea waaronder Auschwitz en de zoutmijnen worden niet gerestitueerd.

A. Standaard annuleringskosten:

 • bij annulering tot 42ste dag (exclusief) voor de dag van vertrek: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste (exclusief) dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling tot een maximum van 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag voor vertrek: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag voor vertrek: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14ste dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag voor vertrek: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de dag vóór de vertrekdag of later: de volledige reissom.

B. Afwijkende annuleringskosten:

a. Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, huisjes gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de dag vóór de vertrekdag of later: de volledige reissom.

b. Indien het vervoer per vliegtuig wordt uitgevoerd, dan bedragen de annuleringskosten 100% van de vluchtprijs. Op de overige onderdelen van de reis gelden standaard annuleringsvoorwaarden.

c. Indien een speciale hotelprijs wordt aangeboden met voorwaarden dat de annulering niet mogelijk is, dan zijn de annuleringskosten 100%. Dat wordt vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

Wijzigingen en annuleringen door de reisorganisator

In bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat de reisovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of moet worden gewijzigd. In dat geval kan de reisovereenkomst als ontbonden worden beschouwd. Op het moment dat de reisorganisator de opdrachtgever op de hoogte stelt van deze annulering, zal hij terzelfder tijd een alternatieve en gelijkwaardige reis aanbieden. Indien dit aanbod niet wordt aanvaard dan wordt de reeds betaalde reissom gerestitueerd. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op meer dan de betaalde som.

Aansprakelijkheid
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de reiziger. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt in alle gevallen de vergoeding maximaal de totale reissom. Dit geldt ook indien de reiziger schade lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten, slechte weersomstandigheden en andere redenen van overmacht.

Klachten
Eventuele Klachten dienen in eerste instantie kenbaar gemaakt te worden op de plaats van bestemming (bij het verblijfsadres) in het buitenland. Als deze ingediende klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan dient de klager onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet de opdrachtgever de klacht binnen de termijn van vier weken na beëindiging van de reisovereenkomst schriftelijk indienen bij de reisorganisator. In dat geval vermeld de opdrachtgever op de verstrekte voucher de aard van de klacht in het kort en laat dit door de accommodatie verschaffer ondertekenen. Eventueel commentaar in de Poolse taal wordt door ons geaccepteerd. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de klacht in behandeling genomen. Na een onderzoek zal de uitslag worden meegedeeld. Vergoeding vindt plaats naar rato van de hoogte van de werkelijk geleden schade c.q. ongemak, doch kan ten hoogste de som van het betaalde bedrag minus administratiekosten belopen.