Reisvoorwaarden

SGR

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan vezekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Reserveringskosten
Voor alle reizen brengen wij reserveringskosten van € 20,- per geboekte party in rekening.

Betaling
Na ontvangst van de bevestiging dient de opdrachtgever aan het volgende te voldoen:

Reissom

De vermelde reissom is gebaseerd op de prijzen en geld koersen, zoals deze bij de reisorganisator bekend waren op de dag van het samenstellen van het reisprogramma. In geval van wijziging van prijzen of geldkoersen, behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen voor vertrek mededeling wordt gedaan aan de opdrachtgever. Houdt de wijziging een verhoging in van 10% van de reissom en tevens meer dan € 45,- p.p., dan heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren met  aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden.

Wijzigingen door opdrachtgever
Tot 6 weken voor aanvang van de reis kan de opdrachtgever wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de gevraag de wijziging nog kan worden uitgevoerd, dient de opdrachtgever de nieuwe reissom te voldoen (minus het reeds betaalde voorschot) en bovendien € 25,- euro te vergoeden als administratie kosten.

Annulering door de reiziger: 
Indien een Reisovereenkomst wordt geannuleerd is de opdrachtgever naast eventueel verschuldigde reserveringskosten ook de annuleringskosten verschuldigd. Voor annulering van overeenkomst met betrekking tot eigenvervoerprijzen gelden de bepalingen van sectie B. Voor annulering van alle andere overeenkomsten gelden de algemene bepalingen van sectie A. De vluchtprijs wordt niet gerestitueerd.

A. Standaard annuleringskosten:

B. Afwijkende annuleringskosten:

a. Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, huisjes gelden de volgende aanuleringsvoorwaarden:

b. Indien het vervoer per vliegtuig wordt uitgevoerd, dan bedragen de annuleringskosten 100% van de vluchtprijs. Op de overige onderdelen van de reis gelden standaard annuleringsvoorwaarden.

c. Indien een speciale hotelprijs wordt aangeboden met voorwaarden dat de annulering niet mogelijk is, dan zijn de annuleringskosten 100%. Dat wordt vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

Wijzigingen en annuleringen door de reisorganisator

In bijzondere omstandigheden kan het gebeuren dat de reisovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of moet worden gewijzigd. In dat geval kan de reisovereenkomst als ontbonden worden beschouwd. Op het moment dat de reisorganisator de opdrachtgever op de hoogte stelt van deze annulering, zal hij terzelfder tijd een alternatieve en gelijkwaardige reis aanbieden. Indien dit aanbod niet wordt aanvaard dan wordt de reeds betaalde reissom gerestitueerd. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op meer dan de betaalde som.

Aansprakelijkheid
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de reiziger. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt in alle gevallen de vergoeding maximaal de totale reissom. Dit geldt ook indien de reiziger schade lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten, slechte weersomstandigheden en andere redenen van overmacht.

Klachten
Eventuele Klachten dienen in eerste instantie kenbaar gemaakt te worden op de plaats van bestemming (bij het verblijfsadres) in het buitenland. Als deze ingediende klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan dient de klager onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet de opdrachtgever de klacht binnen de termijn van vier weken na beëindiging van de reisovereenkomst schriftelijk indienen bij de reisorganisator. In dat geval vermeld de opdrachtgever op de verstrekte voucher de aard van de klacht in het kort en laat dit door de accommodatieverschaffer ondertekenen. Eventueel commentaar in de Poolse taal wordt door ons geaccepteerd. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de klacht in behandeling genomen. Na een onderzoek zal de uitslag worden meegedeeld. Vergoeding vindt plaats naar rato van de hoogte van de werkelijk geleden schade c.q. ongemak, doch kan ten hoogste de som van het betaalde bedrag minus administratiekosten belopen.